Rozwijanie postawy "Growth Mindset"

Kierujemy do Dzieci komunikaty „rozwojowe” a nie „stałościowe”, które realnie przyczyniają się do rozwoju w dzieciach postawy „Growth Mindset”. To postawa, dzięki której dzieci (czy dorośli) nie boją się wychodzić ze strefy komfortu, podejmować prób w celu realizacji swoich zamierzeń, nie boją się popełniać błędów, nie postrzegają siebie przez pryzmat swoich wyników i osiągnięć czyli u podstawy – których poczucie własnej wartości ugruntowane jest w sobie i nieskorelowane jest z ich ocenami czy osiągnięciami. Komunikaty „stałościowe” od nas, wychowawców czy rodziców nastawione na chwalenie dzieci jako „fantastyczne, wyjątkowe, genialne, mądre” prowadzi do wykształcenia u dzieci postawy „stałościowej”, u której podstawy ich poczucie własnej wartości skorelowane jest z ich wynikami. W rezultacie tego dzieci podświadomie unikają wyzwań czy rzeczy trudnych, bo ich umysły zwyczajnie boją się porażki. Badania na ten temat świetnie opisuje Carol Dweck w swoich książkach. 


Poniżej 1h 40 min webinar Akademii Nauki – Centrum Edukacyjne z ponad 20-letnim stażem, w którym Olga Woj mówi m.in. o budowaniu u dzieci postawy GROWTH MINDSET. W naszej Wiosce HappyNest stosujemy komunikaty wzmacniające rozwijanie się tej postawy codziennie.