Rozwój intelektualny / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2. Grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3. Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

 

Nauka czytania i pisania / REGGIO + AKADEMIA NAUKI

Co mówi podstawa programowa?
Zadaniem pedagogów jest:
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2. Potrafi uważnie patrzeć(organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3. Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4. Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 
5. Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6. Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu

Rodzicu! W naszym Przedszkolu zawiera się unikalny program Akademii Nauki czyli uczenia dzieci czytania globalnego metodą Zaangażowania Emocjonalnego. To jedyna taka Wioska w Polsce. Więcej przeczytasz w zakładce Akademia Nauki.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

Edukacja Matematyczna / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Zadaniem pedagogów jest: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2. Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3. Ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
4. Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
5. Wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
6. Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

Język obcy i Dwujęzyczność / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Zadaniem pedagogów jest: Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2. Rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3. Powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4. Rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

Budowanie tożsamości / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Zadaniem pedagogów jest:
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
2. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
3. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
4. Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn iwie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
5. Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

Zabawy konstrukcyjne / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Zadaniem pedagogów jest:
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2. Używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3. Interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanym i w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

Świat roślin i zwierząt / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Zadaniem pedagogów jest:
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2. Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 
3. Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF

Zjawiska atmosferyczne / REGGIO

Co mówi podstawa programowa:
Zadaniem pedagogów jest: Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem wczasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);
2. Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

Jak adresujemy ten obszar w duchu Reggio – pobierz PDF:

Pobierz .PDF